Wprowadzenie do Wewnętrznego Systemu Kontroli.

 

Gromadzenie broni konwencjonalnych przez niektóre państwa, niekontrolowane transfery towarów i technologii podwójnego zastosowania powodują zagrożenie regionalnego i globalnego pokoju i bezpieczeństwa oraz zagrożenie terroryzmem. Sytuacja ta spowodowała intensyfikację międzynarodowych wysiłków na rzecz ustanowienia bądź zaostrzenia istniejących reżimów nieproliferacyjnych. Dotyczy to również wybranych kategorii dóbr, urządzeń i technologii tzw. podwójnego przeznaczenia, które obok zastosowań cywilnych posiadają również zastosowania militarne. Posiadanie tych towarów wiąże się z możliwością uzyskania zdolności wytwarzania nowoczesnych systemów broni, zwłaszcza masowego rażenia /jądrowej, chemicznej, biologicznej/ oraz rakietowych środków jej przenoszenia.

Skuteczna, odpowiadająca standardom międzynarodowym, kontrola obrotu z zagranicą produkowanymi w kraju oraz importowanymi "wrażliwymi" towarami skutkuje nieskrępowanym dostępem krajowych przedsiębiorstw do najnowocześniejszych towarów, technologii i myśli technicznej, którymi obrót na rynkach światowych objęty jest międzynarodową kontrolą.

Międzynarodowe i krajowe instytucje określają wymagania związane z obrotem towarami o znaczeniu strategicznym. Wymagania te tworzą światowy (i krajowy) system kontroli. Wewnętrzne systemy kontroli są odpowiedzią na zewnętrzne wymagania i mają za zadanie zapewnić ich spełnianie.

Posiadając własny wewnętrzny system kontroli polskie firmy są w stanie chronić swój handlowy interes oraz swój wizerunek w oczach partnerów zagranicznych.

Posiadanie wewnętrznego systemu kontroli leży w interesie przedsiębiorców, bowiem:

  • pomaga zabezpieczyć firmę przed przypadkowym naruszeniem obowiązujących przepisów, co mogłoby pociągnąć za sobą sankcje ekonomiczne i karne,
  • może być istotnym czynnikiem przemawiającym na korzyść przedsiębiorstwa (i jego zarządu) w przypadku naruszenia przepisów kontroli obrotu,

brak systemu kontroli obrotu może utrudniać kontakty handlowe z zagranicznymi firmami zdecydowanymi przestrzegać zasad kontroli obrotu.

Wewnętrzny system kontroli opiera się na 3 filarach:

  • znaj swojego zagranicznego partnera,
  • znaj parametry techniczne towaru którym handlujesz,
  • miej wiedzę do czego twój wyrób może być użyty.

Trzonem wewnętrznego systemu kontroli jest Proces Realizacji Zamówień związanych z obrotem zagranicznym. Proces ten musi być tak zaprojektowany aby pozwalał na możliwie jak najdokładniejsze sprawdzenie transakcji i ograniczenie wynikających z niej ryzyk. Proces zawiera zarówno elementy analityczne:

klasyfikacja towarów, analizy listy odmów, analiza ryzyka transakcji

jak i wykonawcze:

wstrzymywanie transakcji, powiadamianie, anulowanie transakcji, zezwolenia.

Wszystkie działania w ramach procesu wymagają dokładnego dokumentowania, a sporządzane zapisy archiwizowane są przez okres 5 lat.

Niezmiernie ważnymi częściami wewnętrznego systemu kontroli są sprawna komunikacja z organami administracji państwowej, w tym powiadamianie o zagrożeniach, oraz świadomość znaczenia systemu wśród personelu w nim uczestniczącego. Częste szkolenia oraz bezwzględny podział obowiązków i uprawnień pozwalają osiągnąć założone cele.