Wdrożenia systemów - Wewnętrzny System Kontroli

W wyniku prac klient otrzymuje wdrożony, działający i gotowy do certyfikacji

Wewnętrzny System Kontroli zgodny z wymaganiami ustawy lub kryteriów WSK

ogłoszonych przez dowolną jednostkę certyfikującą.

Zwyczajowo przebieg wdrożenia realizowany jest w następujących krokach:

 1. Powołanie (po stronie klienta) grupy roboczej uczestniczącej we wdrożeniu.
 2. Uruchomienie dostarczania Zintegrowanej Listy Odmów i informacji o zmianach w przepisach dotyczących WSK (patrz Narzędzia WSK)
 3. Audit otwarcia i audit zgodności w tym:

       ● przeprowadzenie głębokiej analizy realizowanych i przyszłych możliwych transakcji;

       ● przeprowadzenie analizy obecnie funkcjonującego systemu zarządzania;

       ● określenie ryzyka braku zgodności realizowanych i potencjalnych transakcji z obowiązującymi przepisami prawa;

       ● określenie działań zapobiegawczych (WSK) i harmonogramu ich wdrożenia;

 4. Uruchomienie procesu certyfikacji systemu (jeżeli jest decyzja o certyfikacji) - uzyskanie kosztorysu jednostki certyfikującej, wybór auditora, przygotowana umowa z jednostką certyfikującą).
 5. Opracowanie i wydanie Polityki Kontroli Obrotu.
 6. Wstępne opracowanie procedur.
 7. Szkolenia dla personelu firmy.
 8. Ustanowienie struktury organizacyjnej WSK.
 9. Wydanie dokumentacji systemu.
 10. Szkolenia stanowiskowe i wsparcie dla osób pełniących funkcje w systemie.
 11. Audity wewnętrzne (wstępne) i określenie harmonogramu działań korygujących.
 12. Przegląd systemu wspólnie z najwyższym kierownictwem.
 13. Certyfikacja systemu (jeżeli jest decyzja o certyfikacji). Przedstawiciel TRC bierze udział w audicie jako obserwator (asysta).
 14. Zgłoszenie (prezentacja) systemu w Organie Kontroli Obrotu.

 

 

We wdrożeniach niestandardowych liczba kroków wdrożenia, a także ich kolejność, może ulec zmianie.

Czas wdrożenia systemu jest zależny od wielkości wdrażającej organizacji i rozległości systemu. Podstawowe znaczenie mają: liczba procesów powiązanych z WSK, liczba osób uczestniczących w systemie, liczba i odległość lokalizacji klienta.

Wszystkie działania realizują konsultanci:

 • Posiadający doświadczenie we wdrażaniu wewnętrznych systemów kontroli
 • Zarządzający tymi systemami w rzeczywistości
Uczestniczący w tworzeniu normy PN-N-19001:2006 Wewnętrzny System Kontroli (WSK) wymagania.