Audyty wewnętrzne

Audyty przeprowadzane są przez czynnych certyfikowanych audytorów notyfikowanych jednostek certyfikujących. Na zlecenie TRC. Bezwzględnie przestrzegana jest zasada, że audytor przeprowadzający audyt wewnętrzny nie może oceniać systemu z ramienia jednostki certyfikującej.

Audyt obejmuje:

● Badanie dokumentacji, w tym zakresu i funkcjonalności ustanowionych procedur oraz ich zgodności z wymaganiami prawa i wymaganiami normatywnymi.

● Sprawdzanie zapisów z przeprowadzanych działań, w tym ich zgodności z ustanowionymi procedurami wewnętrznymi i oraz wymaganiami zewnętrznymi.

● Sprawdzanie sposobu realizacji ustalonych wymagań.

● Proponowanie rozwiązań doskonalących system (doradztwo).

● Przygotowanie dokumentacji poaudytowej (w formacie obowiązującym u klienta lub w formacie stosowanym przez TRC.)

 

Realizowane przez naszych audytorów audyty wewnętrzne są znacznie bardziej szczegółowe od audytów przeprowadzanych przez jednostki certyfikacyjne. Audyty wewnętrznego systemu kontroli obejmują również większość wymagań normy ISO 9001 i bardzo dobrze przygotowują klientów do audytu zewnętrznego.

Zasadą jest, że naszym audytorom towarzyszą osoby wyznaczone do audytu w strukturach klienta. Audyt taki staje się jednocześnie praktycznym szkoleniem dla audytorów wewnętrznych klienta.