Szkolenia - Szkolenia WSK

Szczególne ważnym elementem Wewnętrznego Systemu Kontroli jest utrzymywanie

wysokich kompetencji personelu zaangażowanego w obrót towarami o znaczeniu strategicznym.

TRC realizuje dla swoich klientów okresowe usługi szkoleniowe obejmujące następującą tematykę:

1.  Przepisy prawa dotyczące systemu kontroli obrotu towarami o znaczeniu strategicznym, w tym:

 • formy obrotu z zagranicą (definicje, pojęcia),
 • rodzaje i tryb uzyskiwania zezwoleń,
 • dokumenty wymagane do wniosku o wydanie zezwolenia indywidualnego,
 • dokumenty wymagane do wniosku o wydanie zezwolenia globalnego,
 • procedury uzyskiwania zezwoleń (proces licencjonowania),
 • kontrola obrotu towarami o znaczeniu strategicznym,
 • ewidencja obrotu towarami o znaczeniu strategicznym,
 • obowiązki informacyjne wobec organów administracji (MR, MSZ),
 • przepisy karne i kary pieniężne za naruszenie przepisów ustawy;

2.  Przepisy prawa dotyczące systemu kontroli obrotu produktów podwójnego, w tym:

 • formy obrotu (definicje, pojęcia),
 • unijne generalne zezwolenia na wywóz,
 • obowiązki sprawozdawcze zw. z korzystaniem z zezwoleń generalnych;

3.  Zasady klasyfikacji towarów o znaczeniu strategicznym, w tym:

 • wykaz uzbrojenia
 • wykaz produktów podwójnego zastosowania

4.  Informacje o sankcjach i restrykcjach stosowanych przez Unię Europejską wobec państw objętych ograniczeniami lub zakazem eksportu towarów strategicznych;

5.  Przepisy wykonawcze do ustawy o obrocie (rozporządzenia Ministra Gospodarki, rozporządzenia Ministra Finansów, rozporządzenie Ministra

Spraw Zagranicznych, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów);

6.  Wewnętrzny System Kontroli - kryteria, procedury i metody działania.

7.  Panel dyskusyjny, pytania, odpowiedzi.

8.  Panele specjalistyczne

 

Szkolenia prowadzą wykładowcy organów administracji państwowej oraz jednostek certyfikujących.

Szkolenia z reguły odbywają się w siedzibie klienta. Sposób przygotowania materiałów szkoleniowych powoduje, że liczbę uczestników ogranicza tylko

wielkość i nagłośnienie sali.

Realizujemy zarówno całodzienne szkolenia kompleksowe jak krótkie szkolenia dla wybranego personelu klienta np. handlowców, spedytorów.